Menu

refsto

Eγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια ανελκυστηρα

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας  Σπύρος Παπαδόπουλος έδωσαν στη δημοσιότητα την υπ� αριθμό Οικ. Φ9.2/29362/1957 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρων, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φύλλο 1797/Β�/21-12-2005 της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υπογράφεται από τους υπουργούς Οικονομίας & Οικονομικών κ. Γιώργο Αλογοσκούφη,  Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Σιούφα και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων κ. Γιώργο Σουφλιά.
Με την παραπάνω Κοινή Υπουργική Απόφαση αντιμετωπίζεται κατά ορθολογικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο το θέμα της ασφάλειας των ανελκυστήρων, σύμφωνα και με τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα και την εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Το τελικό κείμενο της απόφασης αυτής είναι το αποτέλεσμα κοινών προσπαθειών του υπουργείου Ανάπτυξης και των φορέων του ανελκυστήρα και συνθέτει τις απόψεις των φορέων του κλάδου προς όφελος του καταναλωτή, αλλά και των επαγγελματιών του χώρου. Για την κατάρτιση αυτής της ΚΥΑ έγινε εκτεταμένος και πλήρης διάλογος σε πολλά στάδια και επίπεδα με τους ενδιαφερόμενους φορείς και οργανώσεις (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ΠΟΜΙΔΑ, ΠΟΒΕΣΑ, ΠΕΤΑΚ, Σύλλογος Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΕΛΟΤ, ΕΣΥΔ, οργανώσεις καταναλωτών κ.λπ.) Κύριος σκοπός της νέας ΚΥΑ είναι η κάλυψη των θεμάτων ασφάλειας, συντήρησης και εκσυγχρονισμού των ανελκυστήρων σε συνδυασμό με την κατά το δυνατό χαμηλότερη επιβάρυνση της ελληνικής οικογένειας. Με τη νέα ΚΥΑ καταργεί την προϋφισταμένη από το έτος 2002 και επέρχονται οι  ακόλουθες μεταβολές:1)     Καθορίζεται με σαφήνεια και πληρότητα το σύστημα ελέγχου του ανελκυστήρα και αποσαφηνίζεται πλήρως ότι κάθε ανελκυστήρας ελέγχεται με βάση το θεσμικό πλαίσιο της εποχής του. Ο έλεγχος του ανελκυστήρα αποτελείται από 2 μέρη:Α) Τον αρχικό και περιοδικό έλεγχο της εγκατάστασης από φορείς ελέγχου Β) Την τακτική συντήρηση της εγκατάστασης από αδειούχο συντηρητή2)     Απλοποιείται η διαδικασία καταχώρησης νέων ανελκυστήρων: O νέος ανελκυστήρας καταχωρείται πλέον ήδη κατά τη φάση της προσωρινής ηλεκτροδότησης μετά την αρχική εγκατάστασή του με την απλή υποβολή και πρωτοκόλληση της δήλωσης «προσωρινής ηλεκτροδότησης»3)     Επέρχεται σαφής καθορισμός και μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών καταχώρησης για κάθε έναν από τους τέσσερις τύπους καταχώρησης ανελκυστήρων (νέοι, με άδεια λειτουργίας, με προέγκριση, παράνομοι).4)     Μειώνεται η συχνότητα συντήρησης του ανελκυστήρα: Μέχρι σήμερα η συντήρηση γίνεται 12 φορές το χρόνο ανεξάρτητα από τη χρήση του ανελκυστήρα. Με την παρούσα ΚΥΑ ορίζεται η συντήρηση ως συνάρτηση των στάσεων του ανελκυστήρα, με ειδικές προβλέψεις για τα επαγγελματικά και τα δημόσια κτίρια. Παράδειγμα: - Σε μονοκατοικίες με ανελκυστήρα από τρεις (3) έως τέσσερις (4) στάσεις, πέντε (5) φορές το χρόνο,- Σε πολυκατοικία έως τεσσάρων ορόφων, 7 φορές το χρόνο, ενώ σε κτίρια επαγγελματικής χρήσης μέχρι 4 στάσεις, 9 φορές το χρόνο, -Σε κτίρια επαγγελματικής χρήσης με περισσότερες από τέσσερις (4) στάσεις, δέκα (10) φορές το χρόνο,  -Σε δημόσιους χώρους και γενικά σε προσπελάσιμα από το ευρύ κοινό κτίρια, εικοσιτέσσερις (24) φορές το χρόνο.  5)     Η αναφερόμενη συχνότητα των συντηρήσεων έχει την έννοια της ελάχιστης συντήρησης, ενώ για όποιον το επιθυμεί υπάρχει η πρόβλεψη για την καθιέρωση επιπλέον συντηρήσεων μετά από ανάλογη συμφωνία με το συντηρητή6)     Ρυθμίζεται η συχνότητα πραγματοποίησης των περιοδικών ελέγχων σε συνάρτηση με τις στάσεις του ανελκυστήρα (σε αντιστοιχία με την παρεχόμενη συντήρηση): Παράδειγμα:- Για ανελκυστήρες μέχρι 6 στάσεις, κάθε 6ετία -Για ανελκυστήρες με περισσότερες από (6) έξη στάσεις, σε κτίρια με χρήση κατοικίας, κάθε πενταετία, -Για ανελκυστήρες μέχρι (6) έξη στάσεις σε κτίρια με επαγγελματική χρήση, κάθε τετραετία, -Για ανελκυστήρες με περισσότερες από (6) έξη στάσεις σε  κτίρια με επαγγελματική χρήση, κάθε τριετία,- Για ανελκυστήρες σε δημόσιους χώρους (πχ  νοσοκομεία, αεροδρόμια), κάθε έτος. 7)     Με μεταβατικές διατάξεις θεσμοθετείται η ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα περιοδικών ελέγχων λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο και την παλαιότητα των ανελκυστήρων:   Παράδειγμα: -          για τους ανελκυστήρες 40ετίας δίνεται προθεσμία 3 ετών για να γίνει ο έλεγχος της εγκατάστασης,-          για τους ανελκυστήρες 30ετίας δίνεται προθεσμία 4 ετών,-          ενώ για τους ανελκυστήρες που λειτουργούν λιγότερο από 30 χρόνια ο έλεγχος πρέπει να γίνει μέσα σε 5 χρόνια.-          Για τους ανελκυστήρες σε δημόσια κτήρια παρέχεται προθεσμία ενός (1) έτους -          Για τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες χωρίς στοιχεία νομιμότητας παρέχεται προθεσμία ενός (1) έτους προκειμένου να αναθέσουν και να πραγματοποιήσουν τον περιοδικό έλεγχο από αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου.8)     Παρέχεται η δυνατότητα στον ιδιοκτήτη του κτιρίου να επιλέξει περισσότερους του ενός φορείς ελέγχου, ενώ υπάρχει η πλέον η δυνατότητα για εκτέλεση της διαδικασίας πιστοποίησης από εγκεκριμένο φορέα του εξωτερικού9)     Ο ΕΛΟΤ δύναται με υπουργική απόφαση να πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους σε φορείς για τον έλεγχο αυτού του κλάδου της αγοράς 10)  Οι έλεγχοι των ανελκυστήρων θα πραγματοποιούνται με τις τεχνικές προδιαγραφές που ίσχυαν κατά την εποχή εγκατάστασης του ανελκυστήρα συμπληρωμένες με τις τεχνικές απαιτήσεις εκσυγχρονισμού, σύμφωνα με 18 σημεία ασφάλειας του πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 81.80, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:    α) Αρχικά καθίσταται υποχρεωτική η εφαρμογή 6 σημείων του προτύπου που θα προλαμβάνουν τη μεγάλη πλειοψηφία των συνηθέστερων μορφών ατυχημάτων, β) Τα υπόλοιπα σημεία (7-18) καθίστανται υποχρεωτικά για κάθε έλεγχο που πραγματοποιείται μετά την πάροδο οκτώ (8) ετών από τη δημοσίευση της ΚΥΑ και θα επιφέρουν τον εκσυγχρονισμό των εγχώριων ανελκυστήρων στα πλέον υψηλά επίπεδα ασφάλειας. Με ειδική εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Βιομηχανίας η ΚΥΑ αποστέλλεται σε όλες τις Περιφέρειες, Νομαρχίες και εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς για την άμεση εφαρμογή της.

Επισυνάπτεται η Κοινή Υπουργική Απόφαση

269
com_k2.item
(0 votes, average 0 out of 5)
Eγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια ανελκυστηρα0 out of 51 based on 0 voters.


επιστροφή στην κορυφή