Menu

refsto

Αλλαγή σκηνικού για τους ανελκυστήρες

Δύο μέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας για τους ανελκυστήρες το Υπουργείο Ανάπτυξης μέσω ΚΥΑ ανακοίνωσε την παράτασή της έως και 4 χρόνια ανάλογα με την περίσταση.

liftΑν και τελευταία στιγμή η ΚΥΑ ήρθε να επιβεβαιώσει κάτι που ήταν γνωστό στις αρμόδιες υπηρεσίες και στον επαγγελματικό κόσμο μιας και οι προθεσμίες ήταν και πρακτικά ανεφάρμοστες.
Άλλη μια φορά η ανοργανωσιά και η προχειρότητα βασιλεύει μιας και όλο αυτό το διάστημα αρκετοί συμπολίτες μας έδωσαν αρκετά χρήματα για να εναρμονιστούν με τις ελάχιστες απαιτήσεις της κοινοτικής οδηγίας 95/16 και τώρα σίγουρα νιώθουν ριγμένοι που προσπάθησαν να είναι συνεπείς με την προθεσμία.
Η νέα Υπουργική απόφαση που υπέγραψαν ο υπουργός και ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ.κ. Χρήστος Φώλιας και Σταύρος Καλαφάτης προβλέπει ότι οι προδιαγραφές που περιγράφονται στην Κοινοτική Οδηγίας 95/16 θα αφορούν πλέον, εξ ολοκλήρου, μόνο τους νέους ανελκυστήρες που εγκαταστάθηκαν μετά το 1999. 

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ (ΠΑΛΑΙΟΥΣ) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ
Η νέα ΚΥΑ απαλλάσσει τους υφιστάμενους ανελκυστήρες, που έχουν εγκατασταθεί πριν από το 1999 σε μονοκατοικίες, πολυκατοικίες και σε ξενοδοχεία μέχρι 200 κλίνες, από την υποχρέωση να ανταποκριθούν άμεσα στις προδιαγραφές που προβλέπει η υφιστάμενη Κοινοτική Οδηγία 95/16 για τους νέους ανελκυστήρες.
Ο έλεγχος ασφαλούς λειτουργίας προβλέπεται ωστόσο σε όλους τους ανελκυστήρες, με τη διαφορά ότι για τους παλαιούς ανελκυστήρες ο έλεγχος ασφάλειας θα διεξάγεται και διαπιστώνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της περιόδου κατασκευής τους. Για παράδειγμα, οι παλαιοί ανελκυστήρες απαλλάσσονται από την υποχρεωτική τοποθέτηση εσωτερικής πόρτας ασφαλείας ή κουρτίνας φωτοκύτταρων, εάν οι προδιαγραφές που ίσχυαν κατά το χρόνο κατασκευής τους δεν το προέβλεπαν.
Στην περίπτωση που γίνεται χρήση ανταλλακτικών ή αντικατάσταση τμημάτων, τα νέα τμήματα (ανταλλακτικά) που θα τοποθετούνται, κατά τη συντήρηση, πρέπει να φέρουν το σήμα CE, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 81.80 .
Με την ρύθμιση αυτή επιτυγχάνεται η σταδιακή ανταπόκριση, όπου αυτό είναι τεχνικά εφικτό, στο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 81.80.
Τέλος παρέχεται η δυνατότητα, σε όποιον ιδιοκτήτη επιθυμεί, να συμμορφωθεί με ιδία βούληση με τις προδιαγραφές του πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 81.80.
Η συγκεκριμένη ρύθμιση της μη υποχρεωτικότητας, στοχεύει στην μεσομακροπρόθεσμη τεχνική σύγκλιση των παλαιών ανελκυστήρων με τις προδιαγραφές της 95/16, μην επιβαρύνοντας περαιτέρω τα νοικοκυριά. Βασίζεται στο γεγονός ότι τα ατυχήματα στην χώρα μας είναι περιορισμένα, έχοντας διασφαλίσει στην διάρκεια των περασμένων δεκαετιών ένα υψηλό επίπεδο συντήρησης.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
Οι ανελκυστήρες ανάλογα με τη χρήση και τον αριθμό των στάσεων τους κατατάσσονται σε διάφορες κατηγορίες και ανάλογα με τις κατηγορίες τους προσδιορίζεται ο αριθμός των συντηρήσεων.
Επίσης με τη νέα ΚΥΑ προσδιορίζεται ο μέγιστος αριθμός των ανελκυστήρων που μπορεί να αναλαμβάνει ένα συνεργείο συντήρησης και θεσπίζεται η συχνότητα των απαραίτητων συντηρήσεων, για διάφορες κατηγορίας ανελκυστήρων.
Συγκεκριμένα δίνεται δικαίωμα σε κάθε εξουσιοδοτημένο συνεργείο να αναλαμβάνει την συντήρηση έως 240 ανελκυστήρων, αντί των 120 συντηρήσεων μηνιαίως που ίσχυε μέχρι σήμερα.
Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται καλύτερη εποπτεία και έλεγχος συμμόρφωσης, δεδομένου ότι ο αριθμός των ανελκυστήρων είναι καταχωρημένος και ελεγχόμενος. Με την εφαρμογή των μέχρι σήμερα ισχυουσών διατάξεων ο αριθμός των συντηρήσεων ανά ανελκυστήρα ήταν δύσκολο να ελεγχθεί.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
α) Σε ανελκυστήρες που είναι εγκατεστημένοι σε μονοκατοικίες, καθώς και για ανελκυστήρες έως δύο (2) στάσεις, προβλέπεται συντήρηση κάθε δύο (2) μήνες, β) για ανελκυστήρες που είναι εγκατεστημένοι σε πολυκατοικίες και σε ξενοδοχεία μέχρι 200 κλίνες προβλέπεται συντήρηση ανά 45 ημέρες,
γ) για ανελκυστήρες εγκατεστημένους σε ξενοδοχεία πάνω από (200) κλίνες, σε νοσοκομεία, σε δημόσιους χώρους, σιδηροδρομικούς σταθμούς, αεροδρόμια, υπόγειες διαβάσεις, και γενικά ανελκυστήρες που χρησιμοποιούνται από το ευρύ κοινό, ή που είναι εκτεθειμένοι σε ιδιαίτερες επιδράσεις της ατμόσφαιρας ή του περιβάλλοντος χώρου, προβλέπεται συντήρηση (2) φορές το μήνα.
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Η νέα ΚΥΑ προβλέπει νέες καταληκτικές προθεσμίες για την έκδοση πιστοποιητικού ασφαλούς λειτουργίας των ανελκυστήρων από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου. Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, οι υφιστάμενοι (παλαιοί) ανελκυστήρες ομαδοποιούνται σε τέσσερις (4) κατηγορίες και προσδιορίζονται οι προθεσμίες εντός των οποίων οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους θα έχουν την υποχρέωση να αναθέσουν και να πραγματοποιήσουν τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων από αναγνωρισμένους φορείς.
Έτσι η υποχρέωση αυτή ανά κατηγορία ανελκυστήρων διαμορφώνεται ως εξής :
Για ανελκυστήρες που δεν έχουν νόμιμα καταχωρηθεί στα μητρώα της Δ/σης Ανάπτυξης της Νομαρχίας, η προθεσμία για την υποχρέωση ελέγχου ορίζεται το αργότερο μέχρι 31-12 -2012.
Για τους ανελκυστήρες με προέγκριση εγκατάστασης και για τους οποίους έχουν παρέλθει τριάντα έτη (30), από την ημερομηνία εγκατάστασης τους, η προθεσμία για την υποχρέωση ελέγχου ορίζεται το αργότερο μέχρι 31-12 -2010. Για τους υπόλοιπους ανελκυστήρες με προέγκριση εγκατάστασης η προθεσμία για την υποχρέωση ελέγχου ορίζεται το αργότερο μέχρι 31-12 -2011.
Για ανελκυστήρες εγκατεστημένους σε δημόσιους χώρους, σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, αεροδρόμια, σε υπόγειες και υπέργειες διαβάσεις ή που γενικά εξυπηρετούν το ευρύ κοινό καθώς και σε ξενοδοχεία με πλέον των 200 κλινών, νοσοκομεία κτλ, η προθεσμία για την υποχρέωση ελέγχου ορίζεται το αργότερο μέχρι 30-06-2009.

Μέχρι σήμερα, από το σύνολο των εγκατεστημένων ανελκυστήρων, περίπου το 5 με 7% έχουν συμμορφωθεί με τους νέους κανόνες.
419
com_k2.item
(7 votes, average 2.29 out of 5)
Αλλαγή σκηνικού για τους ανελκυστήρες2.29 out of 51 based on 7 voters.


επιστροφή στην κορυφή