Menu

refsto

Διαχείριση χωρίς Προβλήματα

Η οριζόντιος ιδιοκτησία ή ιδιοκτησία κατ'ορόφους διέπεται βασικά από το νόμο 3741 της 4/9 Ιανουαρίου του 1929 "περί της ιδιοκτησίας κατ'ορόφους". Πέραν αυτού αναφέρονται και ορισμένα άρθρα του Αστικού κώδικα.

Τα ως άνω νομοθετήματα διέπουν όλες τις πολυκατοικίες. Με την ανέγερση της πολυκατοικίας συντάσσεται με συμβολαιογραφική πράξη η "Σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας και ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας αυτής". Οι κοινόχρηστοι χώροι και πράγματα αποτελούν κυριότητα των συνιδιοκτητών κατά ιδανικά μερίδια και δημιουργούν μεταξύ αυτών κοινωνία δικαιώματος. Η διοίκηση των κοινοχρήστων χώρων και πραγμάτων ασκείται βάσει του κανονισμού και των αποφάσεων των γενικών συνελεύσεων των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας. Αυτός που ασκεί τη διοίκηση της πολυκατοικίας λέγεται συνήθως διαχειριστής. Ο διαχειριστής εκλέγεται από τη γενική συνέλευση των ιδιοκτητών με πλειοψηφία των παρόντων, θεωρείται δε εντολοδόχος αυτών και παύει μετά από το διορισμό του επόμενου διαχειριστή.

Καθήκοντα διαχειριστή
Σύμφωνα με τον κανονισμό της πολυκατοικίας ο διαχειριστής παρακολουθεί την συντήρηση και την ομαλή λειτουργία της πολυκατοικίας, επιβλέπει για ευπρεπή εμφάνιση αυτής, προίσταται του προσωπικού που εργάζεται και εκπροσωπεί τους συνιδιοκτήτες, έχει δικαίωμα να προβαίνει σε επισκευές βλαβών και προσθήκες, σε αντικατάσταση φθαρμένων και σε κάθε άλλη εργασία που θεωρείται απαραίτητος. Δικαιούται να αναθέτει την διεξαγωγή της λογιστικής εργασίας σε άλλο πρόσωπο επ'αμοιβή. Ο διαχειριστής δικαιούται να ξοδεύει περισσότερα απ'όσα προβλέπει ο κανονισμός εφ'όσον επιβάλλεται από κατεπείγουσα ανάγκη. Σε αυτή την περίπτωση υποχρεούται μετά την εκτέλεση της εργασίας να καλέσει γενική συνέλευση για την έγκριση των επιπλέον εξόδων.

Παραλαβή Διαχείρισης
Ο διαχειριστής με την εκλογή του παραλαμβάνει με πρωτόκολλο παραλαβής-παράδοσης.
Τα κλειδιά της πολυκατοικίας.
Τις οικονομικές εκκρεμότητες: Αποδείξεις κοινοχρήστων δαπανών που δεν χρεώθηκαν στα κοινόχρηστα, ανεξόφλητους λογαριασμούς κοινοχρήστων διαμερισμάτων, μετρητά.
Το υπάρχον πετρέλαιο στη δεξαμενή (εφ'όσον υπάρχει αυτονομία στη θέρμανση) καθώς και τις ενδείξεις των μετρητών της θέρμανσης.
Το σύνολο των ως άνω αποτελούν το κεφάλαιο κινήσεως ή το αποθεματικό.
Επίσης παραλαμβάνει το καρτελάκι του ΙΚΑ, το ΑΦΜ όταν υπάρχει, το βιβλίο των πρακτικών γενικών συνελεύσεων.

Εργασίες Διαχειριστή
Ο Διαχειριστής οφείλει:
Να συναλλάσεται νομότυπα, ιδιαίτερα να προσέχει τα συνεργεία καθαρισμού, αποφράξεων, εκδόσεων κοινοχρήστων λογαριασμών, συντήρησης ανελκυστήρα, συντήρηση θέρμανσης, αναγόμωσης πυροσβεστήρων, και όλα τα λοιπά να εκδίδουν νομότυπες αποδείξεις (θεωρημένες). Το συνεργείο καθαρισμού εάν δεν εκδίδει θεωρημένες αποδείξεις, τότε οφείλει ο διαχειριστής να το ασφαλίσει στο ΙΚΑ.
Να φροντίζει για την έκδοση των κοινοχρήστων λογαριασμών και να τους διεκπεραιώνει κάθε μήνα.
Όταν υπάρχει αυτονομία θέρμανσης στη πολυκατοικία, χρεώνεται στα κοινόχρηστα η αξία της ποσότητας πετρελαίου που καταναλώθηκε σύμφωνα με τις καταναλώσεις των μετρητών θέρμανσης και τους συντελεστές ei και fi.
Άνωθεν του καυστήρα να υπάρχει αυτόματος πυροσβεστήρας και σε κάθε όροφο ένας πυροσβεστήρας χειρός των 6 κιλών.
Να έχει ασφαλίσει τους κοινόχρηστους χώρους.
Στις περιπτώσεις που εισπράτονται ενοίκια από εκμίσθωση του πρώην θυρωρείου ή από ανάρτηση διαφημιστικών πινακίδων στη ταράτσα, υποχρεούται ο διαχειριστής να καταβάλει το 20% των ετήσιων εσόδων στην αρμόδια ΔΥΟ της πολυκατοικίας μέσα στο μήνα Δεκέμβριο.
Για να καταβληθεί στην εφορία το ως άνω ποσόν οφείλει η διαχείριση να έχει λάβει ΑΦΜ.
Για την έκδοση του ΑΦΜ χρειάζεται:
Αντίγραφο της σύστασης οριζοντίου ιδιοκτησίας της πολυκατοικίας, φωτοτυπία των πρακτικών της Γενικής συνέλευσης που ορίζεται ο Διαχειριστής, φωτοτυπία της ταυτότητας του διαχειριστή, συμπλήρωση των εντύπων της εφορίας Μ3 και Μ7, υποβολή των παραπάνω στην αρμόδια ΔΥΟ της πολυκατοικίας.
Για την προμήθεια πετρελαίου οφείλει ο διαχειριστής να έχει διασταυρώσει την ορθότητα της τιμής και να παραλάβει το πετρέλαιο μετά από προσμέτρηση της υπάρχουσας ποσότητας εντός της δεξαμενής και επιμέτρηση της ποσότητας μετά την παραλαβή.
Για την εκτέλεση των τακτικών και εκτάκτων εργασιών πρέπον είναι να λαμβάνονται συγκρίσιμες προσφορές και τίθενται υπ'όψιν των λοιπών συνιδιοκτητών πέραν των ανωτέρω υπάρχουν και άλλα σημεία που πρέπει να αναπτυχθούν, πλήν όμως περιοριζόμεθα από την οικονομία του χώρου.

Παράδοση της διαχειρίσης
Για την παράδοση της διαχείρισης ισχύουν ότι και για την παραλαβή της διαχείρισης.

24
com_k2.item
(3 votes, average 3.33 out of 5)
Διαχείριση χωρίς Προβλήματα3.33 out of 51 based on 3 voters.


επιστροφή στην κορυφή